top of page

        บริษัท ไอ.ซี.แล็บบอราทอรี่ส์ จำกัด ดำเนินกิจการ ด้านการผลิตสินค้ากลุ่มเครื่องสำอางบำรุงผิว ตั้งแต่ปี 2557 โดยทีมงานนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ด้านการค้นคว้าวิจัย และกระบวนการผลิต วัตถุประสงค์เพื่อการตอบสนองความต้องการ และให้บริการด้านการผลิตสินค้าเครื่องสำอางเข้าสู่ตลาดไทยด้วยมาตรฐานสากล 

ประวัติความเป็นมา
1-IMG_3247.jpg
ลักษณะสถานประกอบการ

ลักษณะสถานประกอบการ เป็นอาคารทาวน์โฮม 3 ชั้น
       ชั้น 1 คือ พื้นที่ส่วนตรวจสอบคุณภาพห้องผสม และห้องบรรจุ และสถานที่เก็บสินค้า และส่วนอื่นๆ ที่ใช้ในการผลิต
       ชั้น 2 สำนักงานส่วนการตลาด

1-IMG_3327.jpg

Contact Us

I.C.Laboratories

10/41 ถ.สำโรง ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

Tel : 090-664-6036

Thanks! Message sent.

bottom of page