About Us

        บริษัท ไอ.ซี.แล็บบอราทอรีส์ จำกัด ดำเนินกิจการด้านการผลิตสินค้ากลุ่มเครื่องสำอางบำรุงผิว โดยทีมงานนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ด้านการค้นคว้าวิจัย และกระบวนการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการ และให้บริการด้านการผลิตสินค้าเครื่องสำอางเข้าสู่ตลาดไทยด้วยมาตรฐานสากล 

รับผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิว

ที่ได้มาตราฐาน อย. มีกรรมวิธีที่ปลอดภัย

ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผิว

ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง 
ผลิตเครื่องสำอาง
ที่ได้มาตราฐาน
    ผลิตสินค้าด้วย
    เครื่องมือที่ทันสมัย
      ปลอดภัยในทุกขั้นตอน 
   มีทีมงานนักวิจัยที่มี
ความรู้และประสบการณ์
 ด้านการค้นคว้าวิจัย
ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
จาก อย. ทุกสูตรการผลิต
   มีผลิตภัณฑ์ให้เลือก
 มากมายคลอบคลุมทุก
ความต้องการของลูกค้า