top of page
xx copy.png
xx copy.png

About Us

        บริษัท ไอ.ซี.แล็บบอราทอรีส์ จำกัด ดำเนินกิจการด้านการผลิตสินค้ากลุ่มเครื่องสำอางบำรุงผิว โดยทีมงานนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ด้านการค้นคว้าวิจัย และกระบวนการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการ และให้บริการด้านการผลิตสินค้าเครื่องสำอางเข้าสู่ตลาดไทยด้วยมาตรฐานสากล 
m10.png
m9.png
m2.png
m8.png
m7.png
m3.png

รับผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิว

ที่ได้มาตราฐาน อย. มีกรรมวิธีที่ปลอดภัย

ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผิว

shutterstock_1064372684.jpg
ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง 
ผลิตเครื่องสำอาง
ที่ได้มาตราฐาน
xx copy.png
xx copy.png
xx.png
xx copy.png
xx copy.png
xx copy.png
    ผลิตสินค้าด้วย
    เครื่องมือที่ทันสมัย
      ปลอดภัยในทุกขั้นตอน 
1-IMG_3300.jpg
Female doctor in color
   มีทีมงานนักวิจัยที่มี
ความรู้และประสบการณ์
 ด้านการค้นคว้าวิจัย
Test Tubes
ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
จาก อย. ทุกสูตรการผลิต
DI-3437.jpg
   มีผลิตภัณฑ์ให้เลือก
 มากมายคลอบคลุมทุก
ความต้องการของลูกค้า
xx copy.png
xx copy.png
xx copy.png
xx copy.png
xx copy.png
xx copy.png
xx copy.png
xx copy.png
xx copy.png
xx copy.png
bottom of page